خدمات پس از فروش

خدمات نصب و راه اندازی

در صورتیکه محصولات خریداری شده، به همراه آپشن نصب و راه اندازی انتخاب شوند. توسط تیم راه اندازی فروشگاه نصب و راه اندازی خواهند گردید و شامل خدمات پس از فروش خواهند شد. هزینه نصب و راه اندازی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

خدمات پس از فروش صنعت دیجیتال

خدمات تعمیر و نگهداری

در صورتیکه محصولات خریداری شده، به همراه آپشن تعمیر و نگهداری انتخاب شوند. شامل خدمات تعمیرات و نگهداری خواهند شد. هزینه قطعات و مراجعات تیم فنی و تعویض به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

خدمات گارانتی کارکرد

در صورتیکه محصولات خریداری شده، به همراه آپشن خدمات گارانتی انتخاب شوند. شامل خدمات گارانتی سازنده با در نظر گرفتن قوانین مربوطه خواهند شد.

خدمات برگشت و تعویض کالا

در صورتیکه محصولات خریداری شده توسط تیم راه اندازی فروشگاه نصب گردند و مطابق مشاهدات عملکرد دستگاه به صورت صحیح نباشد، قطعات سیستم ها قابل تعویض خواهند بود.

خدمات سرویس دوره ای

در صورتیکه محصولات خریداری شده، به همراه آپشن خدمات سرویس دوره ای انتخاب شوند. شامل خدمات سرویس دوره ای خواهند شد. هزینه قطعات و مراجعات تیم فنی و تعویض به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

خدمات فروش قطعات یدکی

در صورتیکه محصولات خریداری شده، به همراه آپشن فروش قطعات یدکی انتخاب شوند. شامل خدمات فروش قطعات یدکی خواهند شد. هزینه قطعات و مراجعات تیم فنی و تعویض به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.